En feministisk övning

Om saker ska förändras på grupp- och/eller samhällsnivå, då behöver praktiker och strukturer förändras. Att tänka annorlunda har ett väldigt begränsat värde. Och om en människa ska förändras då behöver en träna och öva sig. Och det är alltid själva träningen som har en effekt, inte ambitionen att träna.

Jag vill vara en feminist-i-praktiken, en person som utmanar mäns överdrivna tillgång till makt och status och bidrar till jämlikhet. Därför har jag också lagt mig till med vissa övningar som jag tror påverkar mig i den här riktningen, och som jag tror det vore bra om även en del andra anammar. En sådan är att kvotera åtminstone vissa aspekter av medieintag. Mitt huvudintag av media är böcker. Jag läser mycket och brett, både facklitteratur och romaner. Sen något eller ett par år tillbaka är mindre än 50 % av de böcker jag läser skrivna av personer som (utifrån sitt namn) kategoriseras som män. Det här vill jag rekommendera som en enkel feministisk vardagsövning. Om en tex har TV-serier eller Facebook som huvudmedieintag så kanske det är bättre att fokusera på det. Jag ser åtminstone tre fördelar med den här övningen:

-Det ger andra perspektiv på världen. Människor som kategoriseras som kvinnor (eller annat som inte är man) har delvis andra erfarenheter än ”män”.

-Det avslöjar ojämlikheten. Att bestämma sig för att läsa mindre än 50 % böcker av ”män” visar väldigt tydligt (i varje fall för mig) hur snedfördelat inflytandet är i samhället.

-Det bidrar till utjämning. Det är så klart en droppe i havet, men om många skulle bestämma sig för att anamma den här övningen så skulle det helt klart förändra hur exempelvis bok- och filmbranschen ser ut, vilket i sin tur skulle generera andra förändringar.

Med det här inte sagt att detta är den viktigaste övningen eller liknande. Saker som att de som lever i en flerkönad vardagsrelation ser till att mannen tar det mesta ansvaret för hushållssysslorna borde exempelvis vara en övning som de flesta kunde ta till sig. Men det vet vi ju om, jag ville påminna om att det även finns helt andra förändringar att ta ta del av.

Fina ord från Koranen

Fromheten består ej däri, att I vänden edra ansikten mot östan eller västan, utan fromheten finnes hos dem som […] bortgiva sin egendom, huru kär de än hålla den, åt sina anförvanter, åt faderlösa, vägfarande och tiggare och för slavars frigivande (Sura 2:172)
*
att den ena av oss ej skall taga den andre till herre (Sura 3:57)
*
Hava de ej givit akt på jorden, huru många härliga arter (Sura 26:6)
*
Farao förhävde sig förvisso på jorden och indelade befolkningen i klasser, i det han ringaktade en del av dem, dräpte deras söner […] Men vi ville vara nådiga mot dem, som ringaktades på jorden, göra dem till ledare och göra dem till arvtagare (Sura 28:3-4)
*
Vad i utlånen mot ocker, för att det skall förökas genom människornas ägodelar (Sura 30:38)
*
både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] både män och kvinnor […] (Sura 33:35)

*

vi lydde förvisso våra herrar och stormän, och de förde oss vilse på vägen (Sura 33:67)

*

Avvärj det onda på det sätt, som är lämpligast. Se, då skall den, med vilken du lever i fiendskap, bliva som en förtrogen vän (Sura 41:34)

*

Och bespisa kärleksfullt den fattige, den faderlöse och den fångne (Sura 76:8)

*

Nej! I hedren ej den faderlöse och uppmanen ej varandra att bespisa den fattige (Sura 89:18-19)

*
Ve en var som […] samlar rikedomar och ständigt räknar dem (Sura 104:2)

Den tronen är tom

Stefan L. Holm, 2002:

Den tronen är tom som keruberna vaktar.
Den arken är guldskrin åt heliga bud.
Serafernas sång, då de ansiktet skyler,
är hymnen som hyllar en osynlig Gud.

Ett belätes trä mäktar aldrig gestalta
mysteriernas mönster; det blir mig till dom.
När förlåten rämnat, och allting är öppet,
skall pilgrimer finna att tronen är tom.

Försonat är allt. Alla änglar har tystnat
och skapelsen vilar i Guds helgedom.
Då susar det stilla; jag ansiktet skyler,
ty Gud är i världen, och tronen är tom.

Flygvapnet värvar barnsoldater på Skärtorsdagen

Det är Skärtorsdag, och våldet gör sig påmint i vårt hem.

Min dotter, 14 år gammal, får en färgglad broschyr med snygga soldater och fräcka flygplan. Broschyren är, till skillnad från annan myndighetsinformation, direktadresserad till henne. Den kommer från ”Flygvapenfrivilliga”, ”en modern och kvalificerad Frivillig Försvarsorganisation som utbildar personal för befattningar inom Försvarsmakten”.

Min dotter inbjuds att delta i Sommarkurs i flygvapnet. ”Utbildningsområdena är flera och varierande som, skjututbildning, flygning,förläggningstjänst (bo i militärtält), exercis […]”

kurs_sommar_bottom

Alla som känner mig vet att jag har en samhällskritisk grundinställning och att jag inte har mycket till övers för militären. Ändå kommer det som en överraskning att den svenska staten lurar sig in i vårt hem i jakt på barnsoldater. I denna självgodhetens högborg ska barnen tydligen redan innan de nått straffmyndig ålder påbörja träningen som statens mördare. Om det här inte är våldsbejakande extremism, vad är det då?

Vem kommer att svettas blod över detta ikväll? Vem kommer att välta bord på Försvarsmaktens kontor? Eller, kommer någon i framtiden att säga om vårt samhälle som evangelisten Matteus en gång. ”De orkade inte hålla ögonen öppna.”tmp_img

 

Anabaptisten som kedjades fast i köket

Margaret Hellwart (1568-(minst)1621) förhördes flera gånger av en luthersk kyrkodomstol för sin aktiva delaktighet och inflytande i den anabaptistiska underjordiska rörelsen. Men hon vägrade låta sig tystas. Till sist kedjades hon fast, i köket, för att hon skulle veta sin plats. Men på något sätt lyckades hon ta sig ur dessa kedjor. 21 gånger.

Från Jesus eller kyrkan? Ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet. (Hösten 2015)

Dikotoma variabler

En del variabler har endast två värden och kallas dikotoma (det vill säga tudelade efter dikotomi=tudelning). Kön, med värdena kvinna och man, är ett exempel på en sådan variabel. Kön är en naturlig dikotomi (det är inte möjligt att ha flera värden).

/Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte (2003) i Introduktion till samhällsvetenskaplig metod

Under pälsen?

Norsk Dox-dokumentär om djurrättsaktivist som walraffar mink- och rävfarmar. Mycket obehagligt.

Varför ordnas inga öppna aktioner, typ ickevåldsliga blockader, mot minkfarmar? (Tex mot Skyberga minkfarm utanför Örebro). Mitt intryck är att det som görs antingen är tillåten lobbying eller demonstrationer å ena sidan eller anonyma djurbefrielser, egendomsförstörelse eller minkfarmartrakasserier å andra sidan. Kanske har jag fel, men behövs det inte mer grejer ”emellan” dessa saker, aktioner/demonstrationer som inte är tillståndsgivna men öppna, ickevåldsliga och med relativt låg risk för de inblandade?

Religionsfrihetens och sekularismens baksida

Är det en tillfällighet att det blev mer och mer populärt med så kallad religionsfrihet och sekularism samtidigt som kapitalism, nationalstaterna och industrialismen växte fram som globalt system? Jag tror inte det.

Vi har fått ett nytt pantheon som fått övertaget gentemot andra gudar. Idag tror vi på Penningen, Nationen och Utvecklingen. Och här finns absolut ingen frihet att välja eller välja bort. De andra gudarna, den kristna guden, Allah, JHV, Krishna, Budda får vi gärna välja bort eller tränga in i ett privat hörn. Men ve den som förnekar Pengarnas rättfärdighet, eller Sveriges legitimitet, eller sätter någon annan gud över dessa ny-gudar! Hen må exkluderas och förföljas med våld.

(Om religion som antropomorfism, se Stewart Guthrie)

IS är inget främmande

Gårdagens Uppdrag Granskning var onekligen djupt obehagligt. Vi förväntas få en stark ”hur är det möjligt”-känsla. En svensk IS-krigare! Så otroligt långt ifrån det svenska samhällets värderingar. Eller? Vad är det som möjliggör fenomenet IS?

-Patriarkat. Könsbeteende utformat så att det finns en stark koppling mellan manlighet och våld.

-Militarism. Stående, väpnade styrkor som en central aspekt av självförsvar.

-Missionerande världsreligion. Budskapet ska spridas och Guds rike utbredas med hot och löften om belöningar och straff efter döden.

-Nationalism och imperialism. Staten ska kontrolleras av ett specifikt folk och utomstående inom territoriet är ett hot. Här finns också en antinationalistisk retorik som tjänar imperialistiska syften.

-Oljekontroll. Tillgången till energi måste säkras för att massamhället ska vara möjligt.

-Högteknologi. Ett djärvt utnyttjande av den modernaste kommunikationsteknologin. Det här är inte en rörelse som vill ”tillbaka till medeltiden”!

Det är svårt att se att IS skulle vara möjligt om något av dessa inslag saknades.

Historien tog inte slut med statskommunismens fall. Den liberaldemokratiska kapitalismen byggd på rasism och kolonialism knakar i fogarna och inbjuder till motstånd. IS aspirerar i konkurrens med andra krafter på platsen som global utmanare. Och till skillnad från Väst så maskeras inte terrorn under humanistiska värderingar. Det är stolta hot och halshuggningar direkt från youtubes predikostolar.

Men det är inget främmande vi ser. Det är ännu en fascistisk rörelse producerad av Systemet. Mer av samma skit.

Så tänker jag i alla fall. Hur tänker du?

FILMAR misshandel av pojke!

Tydligen har vi fått ett samhälle där en vuxen man kan sitta på en pojke, misshandla honom, dunka hans huvud i stengolvet, på en offentlig plats, och människor står runtomkring och filmar. Media ger utrymme för en representant för förövaren att förklara och försvara misshandeln. Är det här den totala avskärmningens samhälle, eller kan det gå längre?

(Skånepolisens rutinreaktion var att inte inleda någon förundersökning, det här är inga konstigheter, det är jobbet bara. Notera också att detta är den våldsnivå som dessa assholes kan tänka sig använda när det sker i offentligheten och någon filmar. Vad som händer när ingen ser vill en inte tänka på. Det är också värt att notera de oklarheter som finns, hos SVT stod det att barnen är överlämnade till Migrationsverket, i andra sammanhang talas det om ”ett boende”. Är det ett utvisningsärende?)

Aftonbladet, SVT

Kanske är alla lika värda trots allt?

Hur ska en förstå ett uttalande som ”alla är lika mycket värda”? Är det
1. en lögn som döljer den rådande ordningen (att subjekt värderas helt olika i samhället).
2. en sanning eftersom de som inkluderas i ”alla” är något i stil med en myndig mänsklig medborgare som står inför makten och behandlas enligt lagen (ickemyndiga, ickemänniskor, ickemedbogare, felbehandlade och de flesta vardagliga situationer undantagna).

(Det går också att tänka sig andra alternativ, tex att det är en vision, att den som säger det personligen värderar människor lika (vilket ju inte stämmer), eller att de är lika mycket värda ”inför Gud” eller motsvarande.)

Något liknande gäller uttalanden som när en politiker säger ”vi tar avstånd från allt våld”. Ska det uppfattas som
1. en lögn som döljer att staten bygger på utövandet av ett ständigt pågående massivt våld.
2. en sanning eftersom att hota, slå och låsa in kriminaliserade människor, djur, migranter eller hota befolkningen i allmänhet med burar, käppar och pistoler om de inte lyder inte tillhör kategorin ”våld”.

Eller ta ”Sverige har demokrati”. Bör det beskrivas som
1. en lögn som döljer att det är de rika och mäktiga som styr och att folk bara har att välja mellan ett antal förvirrande likartade alternativ som har det gemensammt att de rika och mäktiga kommer fortsätta styra
2. en sanning eftersom ”folket” endast består av myndiga, röstande medborgare som accepterar den rådande ordningens ramar

Eller är det både och? Hur tänker du?

Strida segt emot förtrycket

Lapplands släkte, sameätten, obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror. Hell, var hälsat, sega släkte! Hell dig fridens rot och fäste! Krigisk fejd har aldrig flammat, aldrig spilldes brödrablodet ibland Lapplands lugna ätt.

Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima, bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket!